Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

Концепція Молодіжної політики Профспілки працівників охорони здоров’я України

                                                                                        Додаток 1

                                                                                      до Постанови Президії

                                                                                      ЦК Профспілки ПОЗУ

                                                                                     від 04.03.2010 № П-18-6

                   

 

КОНЦЕПЦІЯ
Молодіжної політики Профспілки працівників охорони здоров’я України

 

Концепція Молодіжної політики Професійної спілки працівників охорони здоров’я України (далі - Концепція) розроблена відповідно до Конституції України, законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Статуту Профспілки працівників охорони здоров’я України, Резолюції У з’їзду Профспілки «Про молодіжну політику» з метою формування поглядів на цілі, завдання, принципи та основні напрямки забезпечення молодіжної політики.

1. Основними причинами формування молодіжної політики як окремого напрямку діяльності Профспілки працівників охорони здоров’я України (далі - Профспілка) є:

-       труднощі процесу соціалізації молодих людей у сучасних умовах, взагалі, та у профспілковому середовищі, зокрема;

-       потреба Профспілки в залученні молоді як одного з ефективних способів модернізації Профспілки;

-       усвідомлення Профспілкою свого соціального призначення по відношенню до молоді.

2. Молодіжна політика – напрямок статутної діяльності Профспілки, спрямований на забезпечення представництва та захисту трудових прав та інтересів членів Профспілки віком до 35 років в органах державної влади, місцевого самоврядування, судових органах, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та міжнародних організаціях, у взаємовідносинах з роботодавцями та організаціями роботодавців щодо забезпечення здійснення їх права на працю, підвищення життєвого рівня, умов для самореалізації.

3. Молодіжна політика є невід’ємною складовою частиною нової стратегії розвитку Профспілки, що передбачає наступну мету та пріоритетні напрямки:

3.1. Сприяння продуктивній зайнятості молоді;

3.2. Забезпечення соціально-трудової адаптації молоді на робочому місці;

3.3. Активізація участі молоді у всіх сферах профспілкової роботи;

3.4 Оновлення складу профспілкових активістів.

3.5. Метою молодіжної політики є професійна соціалізація молоді, захист трудових, соціально-економічних і духовних прав та інтересів працюючої, студентської та учнівської молоді. 

4. Забезпечення молодіжної політики: організаційне, фінансове, правове.

5. Організаційне забезпечення молодіжної політики:

5.1. Вироблення солідарної позиції молоді з усіх актуальних питань профспілкової роботи;

5.2. Системна профспілкова робота з молоддю у відповідності до нової  стратегії розвитку Профспілки;

5.3. Пошук молодих кадрів. Система заходів, спрямованих на пошук та підтримку соціально-активних молодих членів профспілки.

5.4. Квоти для молоді. Комплектування профспілкових комітетів за рахунок членів Профспілки, що відносяться до категорії молоді, не менше ніж на 1/3.

5.5. Створення молодіжних рад у всіх організаціях Профспілки.

5.6.  Участі молоді у здійсненні Профспілкою статутної діяльності.

Закріплення за молодими профспілковими активістами окремих напрямків діяльності Профспілки, зокрема, інформаційна робота Профспілки, організація оздоровлення та змістовного дозвілля молоді.

Запровадження практики роботи виборних органів Профспілки усіх рівнів за участю відповідних молодіжних рад.

5.7. Кадровий резерв. Запровадження кадрового резерву на усі керівні посади організацій Профспілки усіх рівнів. Широке висвітлення в профспілкових засобах масової інформації про роботу Профспілки з кадровим резервом.

5.8. Організація навчання (школи, постійно діючі семінари, тренінги тощо) молодого профспілкового активіста з метою підвищення обізнаності молодих кадрів основам профспілкового менеджменту, трудового права, конфліктології, лідерства тощо.

Мета цієї роботи:

-       забезпечити взаємодію Профспілки з роботодавцями, органами державної влади та місцевого самоврядування на більш професійному рівні;

-       розробити та впровадити стандарти профспілкової роботи по окремих напрямках, передбачених новою стратегією розвитку;

-       закласти підвалини якісного оновлення складу профспілкових активістів в майбутньому.

5.9. Доступ до комунікації. Організація умов для вільного спілкування молодого покоління спілчан.

5.10. Забезпечення сучасного творчого підходу до розроблення нових та ефективного впровадження існуючих методів та прийомів роботи з молоддю.

5.11. Забезпечення участі всіх голів молодіжних рад обласних організацій Профспілки у роботі з’їзду Профспілки.

6. Фінансове забезпечення молодіжної політики:

6.1. Фінансування заходів щодо молодіжної політики Профспілки здійснювати за рахунок коштів бюджетів ЦК Профспілки та обласних організацій Профспілки.

7. Правове забезпечення молодіжної політики:

7.1. Затвердження Президією Профспілки Концепції Молодіжної політики Профспілки працівників охорони здоров’я України.

7.2. Доручення Молодіжній раді Профспілки організувати та виконати роботу по підготовці проекту основних засад молодіжної політики та подати його на розгляд Президії Профспілки.

7.3. Затвердження основних засад молодіжної політики.

7.4. Здійснення контролю за виконанням основних засад молодіжної політики організаціями Профспілки.

7.5. Змістовна єдність організаційного впливу. Закріплення основних засад молодіжної політики у Статуті Профспілки, положеннях про організації Профспілки.

8. Інформаційна складова молодіжної політики:

8.1. Пропаганда молодіжної політики.

8.2. Гармонізація молодіжної політики та політики Профспілки по відношенню до ветеранів на засадах наставництва.

8.3. Молодіжна політика - складова частина організаційної культури Профспілки.

8.4. Розроблення нової ментальної моделі соціального призначення молоді в профспілковому середовищі.