Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

Положення про Молодіжну раду ЦК профспілки працівників охорони здоров’я України

 

I. Загальні положення

Молодіжна рада ЦК профспілки працівників охорони здоров’я України (далі – Рада) є дорадчим органом, яка об’єднує на добровільних засадах представників молоді  територіальних організацій медичних працівників.

Рада  створюється на виконання  Концепції молодіжної політики Федерації профспілок України.

Рада у своїй діяльності керується  чинним законодавством України, рішеннями виборних органів галузевої профспілки, Концепцією молодіжної політики ФПУ і цим Положенням.

Рішення Ради носять для членських організацій рекомендаційний
характер.

Рада підзвітна у своїй діяльності Президії ЦК галузевої профспілки.

II. Мета та основні завдання Ради

2.1. Рада створюється з метою впровадження молодіжної політики у профспілках. 

2.2.  Основними завданнями Ради є:

 1. координація діяльності молодіжних рад (комісій)  територіальних організацій ЦК профспілки щодо захисту соціально-економічних і духовних прав та інтересів працюючої,  студентської  та учнівської молоді;

 2. залучення молоді до членства у профспілках;

 3. сприяння створенню в територіальних галузевих організаціях  молодіжних рад (комісій);

 4. організація роботи з підготовки профспілкових кадрів із числа молодих членів профспілки;

 5. поширення досвіду роботи територіальних організацій ЦК профспілки з молоддю, вдосконалення її форм і методів;

 6. участь у формуванні позитивного іміджу галузевої профспілки, як наймасовішого об'єднання професійних спілок в Україні, що послідовно відстоює права трудящих.

III. Основні напрями діяльності Ради

Основними напрямами діяльності Ради є:

3.1. Взаємодія з виборними органами ЦК профспілки в питаннях удосконалення молодіжної політики профспілки;

3.2. Формування нових чинників мотивації профспілкового членства;

3.3. Взаємодія з державними органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями та організаціями роботодавців у питаннях соціально-економічного захисту молоді,  розвитку туризму, оздоровлення, відпочинку, масової фізичної культури й спорту, збереження мережі та вдосконалення роботи культурно-освітніх, спортивних і фізкультурно-оздоровчих закладів;

3.4. Взаємодія з глобальними профспілковими організаціями та іншими міжнародними організаціями;

3.5. Підготовка пропозицій до  проекту Генеральної угоди;

3.6. Інформаційна робота з питань формування позитивного іміджу профспілки;

3.7. Організація навчання молодих профспілкових кадрів та активу, проведення форумів, конференцій, зльотів, семінарів, круглих столів з актуальних проблем молоді;

3.8. Участь молоді у виборних органах Профспілки,  її територіальних організацій, підготовка пропозицій щодо включення молоді до кадрового резерву на заміщення посад керівників територіальних організацій;

3.9. Розробка пропозицій для прийняття цільових державних, регіональних програм (угод) з вирішення соціально-трудових проблем молоді.

IV. Порядок формування Ради

4.1. Рада формується за принципом:  кожна територіальна організація Профспілки  делегує до її складу одного представника.

4.2. До складу Ради входять профспілкові працівники віком до 35 років включно. Крім того до  Ради можуть входити члени Президії ЦК профспілки та працівники апарату в кількості не більше п’яти осіб.

4.3. Склад Ради затверджується рішенням Президії ЦК профспілки.

4.4. Член Ради може бути відкликаним за рішенням організації, яка його  делегувала.

4.5. Повноваження члена Ради можуть бути припиненими достроково за рішенням Ради у випадку:

 • добровільного складання повноважень;

 • досягнення 36 - річного віку;

 • виходу із територіальної організації галузевої Профспілки, яка його делегувала.

4.6. У випадку дострокового припинення повноважень члена Ради відповідно до п. 4.2. і 4.3. цього Положення організація, яку представляв член Ради, делегує протягом місяця нового представника до складу Ради. Представлена кандидатура затверджується Радою на її найближчому засіданні.

V. Організація роботи Ради

5.1. Засідання Ради проводяться не рідше одного разу на рік. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини членів Ради.

5.2. Рішення про скликання засідання Ради приймає Виконавчий комітет Ради,  повідомляє про це членів Ради не пізніше як за 1 місяць.

5.3. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні.

5.4. Діяльністю Ради керує  голова, а в разі його відсутності - заступник голови, які обираються Радою зі свого складу простою більшістю голосів.

5.5. Голова Ради:

 • забезпечує підготовку засідань Ради і головує на них;

 • представляє Раду у виборних органах Профспілки, її територаільних організацій,    у громадських організаціях, організаціях роботодавців, органах державної, виконавчої влади та місцевого самоврядування, міжнародних організаціях.

5.6. Рада працює на підставі річних планів,  затверджених на її засіданнях та погоджених Президією ЦК профспілки.

5.7. З метою розгляду невідкладних питань Рада може приймати рішення шляхом поіменного опитування членів Ради з наступним  інформуванням їх на черговому  засіданні Ради.

5.8. Рада вносить пропозиції на розгляд Президії ЦК профспілки за напрямами своєї діяльності.

5.9. За рішенням Ради на її засідання можуть запрошуватись представники профспілкових організацій, які не мають своїх представників у  складі Ради, а також представники громадських об'єднань, роботодавців, органів державної влади та місцевого самоврядування.

5.10. Рада може формувати робочі групи, комісії із залученням науковців і фахівців з окремих напрямів роботи.

5.11. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ради здійснює відділ культури, спорту та міжнародних зв’язків виконавчого апарату ЦК галузевої профспілки.

5.12. Діяльність Ради фінансується в межах відповідної статті бюджету ЦК профспілки  на поточний рік.

VI. Виконавчий комітет Ради

6.1. Для ведення поточної роботи Рада обирає зі свого складу Виконавчий комітет.

6.2 Виконавчий комітет складається з 15 членів Ради, в тому числі голови та його заступника.

6.3 Виконавчий комітет здійснює:

 • поточну роботу між засіданнями Ради;

 • взаємодію з молодіжними радами (комісіями) територіальних організацій Профспілки;

 • контроль за виконанням рішень Ради, виборних органів ЦК профспілки  з питань молодіжної політики.

6.4. Засідання Виконавчого комітету проводяться не рідше одного разу на три місяці.

6.5. Витрати на організацію роботи члена Виконавчого комітету несе організація, яку він представляє у Раді.

6.6. Голова Ради є головою Виконавчого комітету за посадою.

6.7. Рішення про скликання засідання Виконавчого комітету приймає голова Ради,  повідомляючи про це членів Виконавчого комітету за 15 днів до його засідання.

VII.Заключні положення

Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Президією ЦК профспілки.