Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

VI. Первинна профспілкова організація «Профспілки» - організаційна ланка «Облпрофорганізації»

Первинна профспілкова організація створюється на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, та в навчальних закладах за наявності не менше п'яти членів «Профспілки» або п’яти працівників, студентів, які бажають утворити профспілкову організацію.

Первинна профспілкова організація, що входить до «Облпрофорганізації» керується у своїй діяльності вимогами Статуту «Профспілки», програмними документами і рішеннями профспілкових органів «Облпрофорганізації», актами чинного законодавства України.

У вищих і середніх спеціальних навчальних закладах можуть створюватись як самостійні первинні профспілкові організації - професорсько-викладацького складу і студентів або учнів, так і спільна організація, що їх об'єднує.

Первинна профспілкова організація самостійно визначає свою структуру. За рішенням зборів (конференції) первинної організації створюються профгрупи, цехові профорганізації у відділеннях, відділах, тощо. Всередині цехових, дільничних організацій за рішенням профкому або цехкому (профбюро) створюються профспілкові групи.

Для організації поточної роботи на профспілкових зборах (конференції) обираються:
у профспілковій групі - профспілковий груповий організатор (профгрупорг);
у цеховій профорганізації - цеховий комітет (профбюро);
у первинній профорганізації - профспілковий комітет і ревізійна комісія, або, якщо в організації менше 15 членів «Профспілки» - профорганізатор.

Вищим органом первинної, цехової профспілкової організації, профгрупи є збори (конференції) членів «Профспілки» , які скликаються в міру необхідності, але не рідше двох разів на рік, або на вимогу 1/3 членів «Профспілки».

Первинна профспілкова організація

 • на підставі Статуту «Профспілки» та цього Положення визначає мету своєї діяльності і засоби її досягнення;
 • самостійно визначає внутрішню структуру своєї організації, формує виборні органи;
 • заслуховує звіти профспілкового комітету і ревізійної комісії;
  проводить навчання профспілкового активу;
 • при формуванні виборних органів «Профспілки» шляхом прямого делегування обирає своїх представників у ці органи з правом їх заміни;
 • затверджує напрямки і порядок використання коштів профспілкової організації, визначає, залежно від своїх фінансових можливостей, посади своїх платних працівників і розміри їхньої заробітної плати, забезпечує відрахування на фінансування діяльності інших органів «Профспілки»;
 • відповідно до актів чинного законодавства України, Статуту «Профспілки» та цього Положення розв’язує інші питання своєї діяльності;
 • визначає коло питань, що виходять за межі компетенції і можливостей організації, делегуючи право на їх розв’язання іншим органам «Профспілки».

Профспілковий комітет, профорганізатор первинної організації:

 • організовує виконання завдань «Профспілки», рішень зборів та вищих профспілкових органів;
 • укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору;
 • спільно з роботодавцем вирішує питання запровадження, перегляду норм праці;
 • разом з роботодавцем розробляє напрями розподілу коштів фонду споживання, бере участь у вирішенні питань оплати праці працівників підприємства, установи, організації, закладу, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат;
 • спільно з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо;
 • разом з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників;
 • бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг;
 • бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи або організації;
 • представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді трудових індивідуальних спорів та в колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню;
 • приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує законодавство про працю, про охорону праці, ухиляється від участі у переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не виконує зобов’язань за колективним договором;
 • дає згоду або відмовляє у дачі згоди на розірвання трудового договору з працівником з ініціативи роботодавця у випадках, передбачених законами;
 • бере участь у розслідуваннях нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, роботі комісії з питань охорони праці, здійснює контроль за відшкодуванням підприємством, установою або організацією шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом, або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виробництвом або виконанням ним трудових обов’язків;
 • здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та охорону праці, за забезпеченням на підприємстві, в установі або організації безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків;
 • здійснює контроль за поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей;
 • здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, в установі або організації, права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно із статутом підприємства, установи або організації та колективним договором;
 • здійснює контроль за державним соціальним страхуванням працівників у призначенні допомоги з соціального страхування, направляє працівників на умовах, передбачених колективним договором або угодою, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристських комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників та членів їх сімей;
 • разом з роботодавцем розподіляє у встановленому порядку жилу площу в будинках, збудованих за кошти або за участю підприємства, установи або організації, а також жилу площу, яка надається власникові у розпорядження в інших будинках, контролює житлово-побутове обслуговування працівників;
 • укладає договір з роботодавцем щодо перерахування роботодавцем щомісячно і безоплатно на рахунок «Профспілки» членських профспілкових внесків із заробітної плати працівників згідно їх письмових заяв;
 • сприяє розвитку самодіяльної художньої та технічної творчості, фізичної культури і спорту, туризму;
 • організовує виконання рішень профспілкових зборів, вищих профспілкових органів;
 • проводить збори, мітинги, демонстрації, страйки, інші заходи, направлені на захист інтересів членів «Профспілки»;
 • розглядає заяви і скарги членів «Профспілки», представляє і захищає їх інтереси у вирішенні трудових спорів з роботодавцем, в органах державної влади та місцевого самоврядування, судових органах.

Профспілковий комітет контролює надходження членських профспілкових внесків, забезпечує своєчасне і в повному розмірі відрахування членських внесків до вищих профспілкових органів у встановленому розмірі, здійснює облік членів «Профспілки», веде профспілкову документацію, статистичну звітність, яку подає вищим профспілковим органам та відповідно до законодавства - іншим органам, забезпечує належне збереження протоколів, рішень, інших документів профспілкової організації та формування архіву, проводить навчання профспілкового активу.
Профспілковий комітет має також інші права, передбачені законодавством України.
У профспілковій організації з чисельністю членів «Профспілки» менше 15 осіб функції профспілкового комітету виконує профорганізатор.
У первинній профспілковій організації згідно з рішенням її зборів або конференції можуть створюватись цехові профспілкові організації, профспілкові групи за виробничими або професійними ознаками.
Профгрупорг, цехові комітети або профбюро організовують профспілкову роботу, забезпечують виконання рішень профспілкового комітету і вищих профорганів, проводять збори членів «Профспілки», беруть участь в реалізації критичних зауважень та пропозицій, залучають працюючих до членства в профспілці, скликають збори членів «Профспілки» і допомагають профспілковому комітету у проведенні заходів щодо соціально-економічного захисту працівників, з охорони праці, соціального страхування, культурно-побутового обслуговування членів «Профспілки» .
Рішення профспілкового комітету, прийняті з порушенням норм Статуту, рішень вищих профспілкових органів, норм законодавства, скасовуються профспілковим комітетом за власною ініціативою, за пропозицією вищих профспілкових органів чи ревізійної комісії.

Членство первинної профспілкової організації призупиняється рішенням президії (пленуму) обласного комітету «Облпрофорганізації» у випадках:

 • невиконання вимог Статуту «Профспілки», рішень «Облпрофорганізації», проведення роботи по розколу єдності профспілок;
 • в разі неперерахування на протязі трьох місяців до обласного комітету «Облпрофорганізації» без поважних причин встановлених відрахувань від профспілкових внесків;
 • розпуску первинної профорганізації в зв'язку з ліквідацією підприємства, організації.

Первинна профспілкова організація може припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) за рішенням зборів (конференції) та за рішенням суду з підстав, передбачених законодавством:

 • рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) приймається конференцією (загальними зборами) відповідно до Статуту «Профспілки» та цього Положення;
 • у зборах, на яких розглядається питання щодо ліквідації первинної профспілкової організації, обов’язкова участь представника обласного комітету «Облпрофорганізації»;
 • у випадку, коли у зв’язку з ліквідацією чи реорганізацією підприємства, установи, організації рішення про ліквідацію первинної організації не прийнято зборами, таке рішення приймається обласним комітетом «Облпрофорганізації»;
 • одночасно з рішенням про ліквідацію приймається рішення про використання профспілкового майна та коштів «Профспілки», що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, на Статутні чи благодійні цілі;
 • кошти та майно, що залишилися після ліквідації, розподілу між членами «Профспілки» не підлягають;
 • усі документи, печатка ліквідованої первинної організації передаються до обласного комітету «Облпрофорганізації».