Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

VII. Територіальні органи «Облпрофорганізації»

Для представництва і захисту інтересів членів «Профспілки» в органах державної влади та місцевого самоврядування, судових органах, об'єднаннях роботодавців та виконання вимог Статуту «Профспілки» та цього Положення первинні профорганізації «Облпрофорганізації» об'єднуються за територіальною ознакою - в районні, міські організації «Профспілки».

В районах, містах Івано-Франківськоїї   області на конференціях обираються районний, міський комітети профспілкової організації (або Ради), об'єднані (головні) профкоми, їх голови і ревізійні комісії.

Пленуми районних, міських комітетів профспілки проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік, засідання президій (рад голів профкомів) - в міру необхідності, але не рідше одного разу в квартал.

Строк повноважень виборних органів «Профспілки» усіх рівнів - 5 років.

Міські, районні організації «Профспілки

 • представляють і захищають інтереси членів «Профспілки», первинних організацій у відповідних органах державної влади і місцевого самоврядування, судових органах, об'єднаннях роботодавців, громадських організаціях,
 • забезпечують координацію і єдність дій первинних профорганізацій, профспілкових об'єднань, надають їм методичну, організаційну і юридичну допомогу та підтримку, контролюють виконання положень Статуту «Профспілки», цього Положення, рішень виборних органів «Облпрофорганізації»;
 • ведуть переговори і укладають угоди з органами місцевого самоврядування, беруть участь в підготовці і контролі за реалізацією регіональних угод, соціальних програм, домагаються включення в них пільг і гарантій працівникам охорони здоров'я;
 • координують роботу профспілкових комітетів по укладанню колективних договорів і угод згідно Законів України «Про колективні договори», «Про охорону праці»;
 • відповідно до законодавства здійснюють громадський контроль за дотриманням в регіоні трудового і житлового законодавства, інших нормативних актів, що стосуються питань оплати праці, зайнятості, зміни форм власності, надання комунальних послуг, відповідних пільг і компенсацій, допомоги малозабезпеченим та інше, вносять пропозиції та вимоги до органів державної влади і місцевого самоврядування щодо припинення дії та відміни актів чи рішень, прийнятих з порушенням чинного законодавства, в разі необхідності захищають права та інтереси членів профспілки в судових органах;
 • організують і проводять в регіоні мітинги, упереджувальні страйки та інші акції в підтримку вимог трудящих;
 • взаємодіють з депутатськими групами, комісіями в питаннях прийняття і реалізації законів, інших актів і рішень, що стосуються пріоритетного розвитку охорони здоров'я, її фінансового і матеріального забезпечення, трудових, професійних і соціальних гарантій працівників галузі;
 • спільно з органами управління фонду соціального страхування координують роботу рад і комітетів профспілки по формуванню і використанню коштів соціального страхування, організують санаторно-курортне оздоровлення і відпочинок членів профспілки та їх сімей;
 • організують виконання профспілкового бюджету, самостійно в межах кошторису встановлюють чисельність і умови оплати праці працівникам апарату, доплат нештатним працівникам профспілкових органів, створюють фонди, каси взаємодопомоги;
 • сприяють розвитку фізкультури, спорту, туризму, самодіяльної художньої і технічної творчості;
 • проводять навчання профспілкового активу, узагальнюють і поширюють кращий досвід профспілкової роботи.


В період між пленумами районних, міських територіальних виборних органів «Облпрофорганізації» постійними керівними органами є президії, виконкоми, або Ради голів, які обираються на організаційних пленумах (засіданнях).

До їх складу входить за посадою голова профспілкового органу. Кількісний склад визначається відповідним профорганом. Засідання проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Керує роботою голова профоргану.

Президії, виконкоми, Ради голів територіальних органів профспілки:
розглядають питання профспілкової діяльності;

 • здійснюють керівництво постійними і тимчасовими комісіями профспілкових органів;
 • заслуховують звіти про роботу керівників підпорядкованих профорганів;
 • забезпечують підготовку і проведення пленумів (засідань) профорганів;
 • затверджують функціональні обов'язки працівників апарату та правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • в межах кошторису приймають рішення про преміювання профактиву і керівників профорганів, надання членам профспілки матеріальної допомоги, виділення коштів на проведення культурно-масової і фінансово-господарської діяльності, придбання путівок на санаторно-курортне оздоровлення та відпочинок;
 • здійснюють оперативне керівництво та організацію звітів і виборів профспілкових органів, колдоговірної кампанії.

Голова територіального профспілкового органу:

 • головою виборного органу районної, міської організації «Профспілки», як правило, обирається особа з вищою медичною освітою;
  обирається і звільняється на профспілкових конференціях на термін повноважень виборного органу;
 • в окремих випадках, передбачених трудовим законодавством, рішення про звільнення з посади голови профспілкового органу може прийматись на пленумі (засіданні) цього органу, а за власним бажанням - рішенням президії.
 • Обрання голів профорганів замість вибулих проводиться на пленумах (засіданнях);
 • Організовує виконання рішень профспілкових органів;
  представляє без довіреності профспілку в органах державної влади, місцевого самоврядування, судових органах, в об’єднаннях роботодавців, в громадських організаціях;
 • затверджує штатний розпис, приймає та звільнює з роботи працівників виконавчого апарату;
 • організовує роботу виконавчого апарату;
 • бере участь у колективних переговорах щодо укладання регіональних галузевих угод і підписує їх, організовує контроль за виконанням угод та колективних договорів;
 • забезпечує надання членам профспілки безкоштовної юридичної допомоги, здійснює їх особистий прийом;
 • підписує рішення президії, несе відповідальність за належну організацію діловодства, достовірність статистичних звітів та інших документів, своєчасне подання їх до вищих профспілкових органів, за збереження документів та передачу їх в установленому порядку до архіву.
 • Розпоряджається коштами територіального органу профспілки в межах асигнувань, передбачених бюджетом.
 • Виконує інші функції, що випливають із завдань «Профспілки».