Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

VIII. Виборні органи «Облпрофорганізації»

Обласний комітет «Облпрофорганізації»

 • представляє і захищає інтереси членів «Профспілки», первинних організацій «Облпрофорганізації» у відповідних органах державної влади і місцевого самоврядування, судових органах, об'єднаннях роботодавців, громадських організаціях,
 • забезпечує координацію і єдність дій первинних профорганізацій «Облпрофорганізації», профспілкових об'єднань, надає їм методичну, організаційну і юридичну допомогу та підтримку, контролює виконання положень Статуту «Профспілки», цього Положення, рішень вищих органів «Профспілки»;
 • веде переговори і укладає угоди з органами місцевого самоврядування, бере участь в підготовці і контролі за реалізацією регіональних угод, соціальних програм, домагаються включення в них пільг і гарантій працівникам охорони здоров'я;
 • координує роботу профспілкових комітетів по укладанню колективних договорів і угод згідно Законів України «Про колективні договори», «Про охорону праці»;
 • відповідно до законодавства здійснює громадський контроль за дотриманням в у Івано-Франківській області трудового і житлового законодавства, інших нормативних актів, що стосуються питань оплати праці, зайнятості, зміни форм власності, надання комунальних послуг, відповідних пільг і компенсацій, допомоги малозабезпеченим та інше, вносять пропозиції та вимоги до органів державної влади і місцевого самоврядування Івано-Франківської області щодо припинення дії та скасування актів чи рішень, прийнятих з порушенням чинного законодавства, в разі необхідності захищають права та інтереси членів «Профспілки» в судових органах; 
 • організує і проводять в регіоні мітинги, упереджувальні страйки та інші акції в підтримку вимог трудящих;
 • взаємодіє з депутатськими групами, комісіями в питаннях прийняття і реалізації нормативно-правових актів органами державної влади та місцевого самоврядування Львівської області, що стосуються пріоритетного розвитку охорони здоров'я, її фінансового і матеріального забезпечення, трудових, професійних і соціальних гарантій працівників галузі;
 • спільно з органами управління фонду соціального страхування координує роботу рад і комітетів «Профспілки» по формуванню і використанню коштів соціального страхування, організують санаторно-курортне оздоровлення і відпочинок членів профспілки та їх сімей;
 • організує виконання профспілкового бюджету «Облпрофорганізації», самостійно в межах кошторису встановлює чисельність і умови оплати праці працівникам апарату обласного комітету «Облпрофорганізації», доплат нештатним працівникам профспілкових органів, створює фонди, каси взаємодопомоги;
 • сприяє розвитку фізкультури, спорту, туризму, самодіяльної художньої і технічної творчості;
 • проводить навчання профспілкового активу, узагальнюють і поширюють кращий досвід профспілкової роботи.

В період між пленумами обласного комітету «Облпрофорганізації» постійним керівним органом є президія, яка обирається на організаційних пленумах (засіданнях).

До складу президії обласного комітету «Облпрофорганізації» входить за посадою голова «Облпрофорганізації». Кількісний склад визначається відповідним пленумом обласного комітету «Облпрофорганізації». Засідання президії проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Керує роботою президії голова «Облпрофорганізації».

Президія обласного комітету «Облпрофорганізації»:

 • розглядає питання профспілкової діяльності;
 • здійснює керівництво постійними і тимчасовими комісіями профспілкових органів;
 • заслуховує звіти про роботу керівників підпорядкованих профорганів;
 • забезпечує підготовку і проведення пленумів (засідань) обласного комітету «Облпрофорганізації»;
 • погоджує штатний розпис, функціональні обов'язки працівників апарату обласного комітету «Облпрофорганізації» та правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • в межах кошторису приймає рішення про преміювання профактиву і керівників профорганів, надання членам «Профспілки» матеріальної допомоги, виділення коштів на проведення культурно-масової і фінансово-господарської діяльності, придбання путівок на санаторно-курортне оздоровлення та відпочинок;
 • здійснює оперативне керівництво та організацію звітів і виборів профспілкових органів, колдоговірної кампанії.

Головою обласного комітету «Облпрофорганізації» є голова «Облпрофорганізації». Головою «Облпрофорганізації», як правило, обирається особа з вищою медичною освітою.

Голова «Облпрофорганізації» обирається і звільняється на конференції «Облпрофорганізації» на термін повноважень обласного комітету «Облпрофорганізації».

В окремих випадках, передбачених трудовим законодавством, рішення про звільнення з посади голови обласного комітету «Облпрофорганізації» може прийматись на пленумі (засіданні) обласного комітету «Облпрофорганізації», а за власним бажанням - рішенням президії обласного комітету «Облпрофорганізації».

Обрання голови обласного комітету «Облпрофорганізації» замість вибулого проводиться на пленумах (засіданнях).

Голова «Облпрофорганізації»:

 • організовує виконання рішень профспілкових органів;
 • представляє без довіреності «Облпрофорганізацію» в органах державної влади, місцевого самоврядування, судових органах, в об’єднаннях роботодавців, в громадських організаціях;
 • затверджує штатний розпис, приймає та звільнює з роботи працівників апарату обласного комітету «Облпрофорганізації»;
 • організовує роботу апарату обласного комітету «Облпрофорганізації»;
 • бере участь у колективних переговорах щодо укладання регіональних галузевих угод і підписує їх, організовує контроль за виконанням угод та колективних договорів;
 • забезпечує надання членам «Профспілки» безкоштовної юридичної допомоги, здійснює їх особистий прийом;
 • підписує рішення президії обласного комітету «Облпрофорганізації», несе відповідальність за належну організацію діловодства, достовірність статистичних звітів та інших документів, своєчасне подання їх до вищих профспілкових органів, за збереження документів та передачу їх в установленому порядку до архіву;
 • укладає договори від імені «Облпрофорганізації» та підписує відповідні документи;
 • розпоряджається коштами обласного комітету «Облпрофорганізації» в межах асигнувань, передбачених бюджетом.
 • виконує інші функції, що випливають із завдань «Профспілки».