Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

Обласна галузева угода

Обласна галузева угода

Керуючись нормами Конституції України, Законом України “Про колективні договори і угоди ” та іншими актами законодавства України, Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації і обласний комітет Івано-Франківської обла-сної організації профспілки працівників охорони здоров’я домовились укласти двосторонню галузеву тарифну угоду з метою сприяння регулюванню трудових відносин, соціально-економічних прав та ін-тересів працівників охорони здоров’я області на 2011-2015 роки.

Сторони розвиватимуть свої відносини на принципах соціа-льного діалогу, взаємоповаги та рівноправності, дотримання визначе-них Угодою зобов’язань і домовленостей, взаємної відповідальності.

Угода є основою для розроблення та укладання колективних договорів між роботодавцями та профспілковими організаціями в усіх закладах охорони здоров'я області.

Сторони визнають Угоду, як нормативний акт, на підставі якого здійснюватиметься регулювання усіх соціально-економічних, виробничих і трудових відносин, а також визначає узгодження позиції і дії Сторін, забезпечення прав та гарантій працівників протягом усього періоду дії угоди.

 

РОЗДІЛ I.

Загальні положення

 

1.1. Сторонами Угоди є:

- представник найманих працівників:

- обласний комітет Івано-Франківської обласної організації профспі-лки працівників охорони здоров’я (надалі обласний комітет профспі-лки).

 

- представник роботодавців:

- Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної держа-вної адміністрації.

 

1.2. Повноваження сторін:

- Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, як предста-вник роботодавців, відповідно з чинним законодавством має відповідні повноваження для ведення переговорів що укладання Обласної Галузевої Угоди та її реалізації в підвідомчих закладах охорони здо-ров’я.

 

Обласний комітет профспілки працівників охорони здоров’я виступає як повноважний представник найманих працівників при веденні пе-реговорів з трудових, професійних та соціально-економічних питань: оплати праці, зайнятості, найму, звільнень (в тому числі при скоро-ченні штату та чисельності працюючих), а також при розробці та укладанні Галузевої Тарифної Угоди.

 

1.3. Угода укладається з метою посилення захисту працівників охорони здоров’я області в умовах недостатнього фінансування галузі і включає зобов’язання Сторін, спрямовані на запобігання можливих негативних наслідків, пов’язаних з реорганізацією структури закладів охорони здоров’я.

 

1.4. З метою сприяння розвитку соціального партнерства

Сторони визнали за необхідне:

надати можливість присутності представників Сторін Угоди на засі-даннях своїх керівних органів при розгляді питань, пов’язаних з ви-конанням Угоди і направляти один одному повну і своєчасну інфор-мацію: про перспективні плани,напрямки діяльності,що стосуються фінансування системи охорони здоров’я,про рішення,що приймаються по захисту трудових,соціально-економічних та професійних інтересів працюючих.

 

1.5. Угода укладена з урахуванням чинного на момент її підписання Законодавства, регулює виробничі та трудові відносини, встановлює умови організації оплати праці, пільг та охорони праці і не обмежує права в наданні додаткових соціально-економічних гарантій, пільг та компенсацій, які не можуть бути нижчими від рівнів, встановлених Угодою та чинним законодавством.

 

1.6. Угода поширюється на всіх працівників, роботодавців та профспілкові організації закладів охорони здоров'я Івано-Франківської області незалежно від їх організаційно-правових форм власності.

 

1.7. Прийняті Сторонами зобов’язання та домовленості є обов’язковим для виконання.

 

1.8. Норми і положення Угоди діють безпосередньо і є обов’язковими для виконання адміністраціями, працівниками та ви-борними профспілковими органами і можуть бути внесені в колекти-вні договори закладів охорони здоров’я області.

 

1.9. Сторони домовились що при виконанні даної Угоди в обов’язковому порядку враховувати норми та положення Генеральної, Регіональної та Галузевої Угод.

 

2.0. Строки дії Угоди:

 

2.0.1. Угода укладена на 5 років - 2011-2015 роки і діє до укладання нової Угоди.

 

2.0.2. Угода набирає чинності з дня її підписання Сторонами.

 

2.0.3. На протязі терміну дії Угоди, Сторони можуть вносити до неї доповнення, уточнення на основі взаємної домовленості.

При необхідності, зацікавлена Сторона вносить відповідну пропозицію про початок ведення переговорів відповідно з чинним законодавством.

 

2.0.4. Жодна із сторін, що уклали цю Угоду, не може протягом встановленого терміну її дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов’язань, порушити узгоджені поло-ження і норми.

 

2.0.5. Пропозиції однієї з Сторін щодо внесення доповнень або змін до умов Угоди, а також дострокового призупинення дії Угоди є обов’язковими для розгляду другою Стороною.

Ці пропозиції розглядаються спільно обома Сторонами і рішення щодо них приймаються в 20-денний термін.

 

2.0.6. Спірні питання, пов’язані з виконанням Угоди, розглядаються комісією з рівного числа представників Сторін.

 

2.0.7. Положення даної Угоди та колективних договорів вважа-ються недійсними, якщо вони погіршують становище працівників охорони здоров’я у порівнянні з чинним Законодавством.

 

 

 

РОЗДІЛ II

Виробничі та трудові відносини, режим праці та відпочинку.

 

 

2.1. Департамент охорони здоров’я зобов’язується:

 

2.1.1. Визначати пріоритетні напрямки розвитку системи охорони здоров'я області, створювати необхідні організаційні, матеріально-фінансові (в межах наявних коштів) умови для їх реалізації.

 

2.1.2. Вживати всі можливі заходи щодо стабілізації функціонування підвідомчих закладів охорони здоров'я, раціонального використання бюджетних та позабюджетних коштів в установленому порядку.

 

2.1.3. Вживати заходи щодо недопущення незаконного скорочення мережі державних і комунальних закладів охорони здоров'я, їх прива-тизації та необґрунтованої реорганізації, особливо у сільській місце-вості.

Зміну форми власності закладу охорони здоров'я погоджувати з профспілкою.

 

2.1.4. Проводити роботу щодо подальшого удосконалення мережі ме-дичних закладів,амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги на за-садах сімейної медицини, сільських лікарських амбулаторій, ФАПів.

 

2.1.5. Своєчасно інформувати Сторону профспілки про результати здійснення моніторингу створення нових робочих місць та вивіль-нення працівників в результаті запровадження планів реформування галузі охорони здоров'я.

 

2.1.6.Будувати свої взаємини з закладами охорони здоров’я області на підставі чинного законодавства України та Статутів установ і закладів, сприяти їх ефективній виробничій діяльності.

 

2.1.7. Погоджувати з профспілкою питання:

- скорочення робочих місць;

- питання реорганізації та оптимізації мережі закладів охорони здо-ров’я області;

- призначення керівних працівників медзакладів на посади та їх зві-льнення.

 

2.1.8. У разі прийняття рішення про зміни в організації виробниц-тва й праці, що можуть привести до скорочення чисельності або штату працівників із наступним їх вивільненням, інформувати про це Профспілку не пізніше як за 3 місяці. Надавати профспілковим ор-ганізаціям обґрунтовану інформацію про заплановане скорочення чи-сельності працівників. Провести консультації з профспілковими ор-ганами про заходи щодо запобігання звільненню чи зведенню їх кіль-кості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-якого звільнення.

 

2.1.9. Організовувати перепідготовку та перекваліфікацію медич-них працівників, спеціалістів та керівників галузі,які вивільнюються з закладів охорони здоров’я у зв’язку із змінами в організації вироб-ництва і праці,при скороченні за рахунок бюджетних коштів,для по-дальшого їх працевлаштування за набутою спеціальністю на вакантних посадах.

 

2.1.10. Забезпечувати дотримання чинного Законодавства щодо га-рантованих норм робочого часу для всіх категорій працівни-ків,яким,відповідно до діючого Законодавства, встановлена скорочена тривалість робочого часу.

 

2.1.11.При проведенні акредитації лікувальних закладів в обов’язковому порядку враховувати наявність відповідно оформлено-го, прийнятого та зареєстрованого колективного договору, а також результатів його виконання.

 

 

 

 

2.2. Департамент охорони здоров’я зобов’язує керівників медичних закладів :

 

2.2.1. При прогнозуванні масового вивільнення працівників (до 5% від загальної чисельності працюючих)розробити та реалізувати узго-джену з профспілковими комітетами програму забезпечення зайнятості працівників, яких передбачається вивільнити.

 

2.2.2. Узгоджувати з профкомами рішення про скорочення чисе-льності працюючих у зв’язку із змінами структури медичного закладу чи установи з їх економічним обґрунтуванням.

 

2.2.3. Надавати всім бажаючим можливість працювати в умовах неповного робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьова-ного часу (за фактично виконану роботу) без будь-яких обмежень трудових прав працівника із збереженням повної тривалості оплачу-ваної відпустки та всіх гарантій,пільг,компенсацій, встановлених чинним Законодавством.

 

2.2.4. Не допускати економічно необґрунтованого скорочення структурних підрозділів та робочих місць.

 

2.2.5. Забезпечити надання працівникам охорони здоров’я відпусток відповідно до вимог Закону України “Про відпустки ”.

 

2.2.6. Залучати представників профспілкових організацій закладів охорони здоров'я до підготовки рішень стосовно розроблення та вне-сення змін до:

- Статутів закладів охорони здоров'я у частині повноважень профспі-лок представляти інтереси працівників та захисту їх соціально-економічних та трудових прав;

- Внутрішніх документів медичних закладів (правил трудового роз-порядку, посадових інструкцій, положення про преміювання та ін-ших).

 

2.2.7. Включати у визначеному законодавством та колективним дого-вором порядку представників профспілки до складу комісій з питань:

- приватизації, реструктуризації, реорганізації та ліквідації закладів охорони здоров'я;

- передачу об’єктів охорони здоров'я з державної власності у комуна-льну.

2.2.8. При вивільненні працівників на підставі п.1,ст.40 КЗпП України:

- повідомляти не пізніше як за 2 місяці у письмовій формі працівників про їх вивільнення;

- вивільнення здійснювати лише після використання усіх можливостей по забезпеченню їх роботою на іншому робочому місці, в т.ч. за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення професій і т.д.

 

2.2.9. Здійснювати прийом на роботу нових працівників лише у випадках забезпечення повної продуктивної зайнятості працюючих і якщо не прогнозується їх вивільнення на підставі п.1 ст.40 КЗпП України.

 

2.2.10. Забезпечити протягом року переважне право на працевлаш-тування працівникам, вивільненим з медичного закладу на підставі п.1.ст.40 КЗпП України у разі виникнення потреби прийняття на ро-боту працівників аналогічної професії.

 

2.2.11. Щоквартально інформувати трудовий колектив про фінан-сово-господарську діяльність медичного закладу і про його найбли-жчі перспективи.

 

2.2.12. Надавати працівникам з дня їх попередження про звільнення вільний час ( 8 годин на тиждень) в межах робочого часу для пошуку нової роботи.

 

2.2.13. Чергування працівників у вихідні та святкові дні та інші зміни умов праці погоджувати з профспілковими комітетами відпо-відно з вимогами ст.71,72,107 КЗпП України.

 

2.2.14. Дозволити, як виняток, під особисту відповідальність керів-ників, встановлювати режим роботи 24 години в зміну окремим пра-цівникам, крім професій з підвищеною небезпекою та з шкідливими умовами праці, за особистою заявою працівника і за погодженням трудового колективу, керуючись пунктом 16 Галузевих правил внут-рішнього трудового розпорядку для працівників закладів, установ, організацій та підприємств системи охорони здоров’я України, за-тверджених наказом МОЗ України від 18.11.2000р.№ 204-0 і пого-дженого головою ЦК профспілки працівників охорони здоров’я Укра-їни ”.

 

2.2.15. Відповідно до Галузевої Угоди між Міністерством охорони здоров’я України та ЦК профспілки працівників охорони здоров’я України при укладанні колдоговорів на госпрозрахункових підприєм-ствах та структурних підрозділах галузі розглядати питання щодо встановлення для працюючих жінок з нормальною тривалістю робо-чого часу, які виховують дітей до 3-х років, одиноким та багатодіт-ним матерям скороченої тривалості робочого тижня за рахунок влас-них коштів.

 

2.2.16. Забезпечити працевлаштування молодих спеціалістів, які закінчили навчання за державними замовленнями у вищих медичних закладах освіти і направлені на роботу в лікувальні заклади області.

 

2.2.17. Дотримуватись вимог чинного законодавства під час ви-рішення питань щодо звільнення працюючих які досягли пенсійного віку.

 

2.2.18. Забезпечити з боку підвідомчих закладів охорони здоров’я дотримання вимог законодавства щодо завчасного, але не пізніше 3-х місяців з часу прийняття рішення, надання профспілковим організа-ціям інформації про заплановане скорочення чисельності або штату працівників, проведення консультацій з профспілковими органами про заходи щодо запобігання звільненню чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-якого зві-льнення.

 

2.2.19. Забезпечити укладання строкових трудових договорів тільки в тих випадках, коли трудові договори не можуть бути укладені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи чи умов її виконання,або інтересів працівника.

 

2.2.20.Порядок роботи в закладах галузі встановлювати відповідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку,прийнятими спільно з профспілковою стороною на основі Типових правил.

 

2.2.21. Погоджувати з профспілковою стороною будь-які зміни тривалості робочого дня (тижня), режиму праці, запровадження нових режимів роботи в окремих підрозділах, для категорій або окремих працівників, повідомляти працівників про такі зміни за два місяця до їх запровадження.

 

2.2.22. Тривалість робочого дня і тижня для всіх працівників вста-новлювати відповідно до вимог Наказу МОЗ України від 25.05.2006 року №319 та Постанови Кабінету Міністрів України № 163 від 21 лютого 2001року.

 

2.2.23. З метою покращення соціально-економічного становища працівників, збереження високопрофесійних кадрів та забезпечення повної зайнятості працівників,які працюють на неповний посадовий оклад (тарифну ставку), за письмовим клопотанням керівника струк-турного підрозділу і за погодженням з профспілковим комітетом,при наявності вакантної посади і за згодою працівника встановлювати першочергове довантаження робочого дня, не допускати прийому на дану посаду інших працівників.

 

2.2.24. Надавати працівникам закладів охорони здоров'я щорічні та додаткові відпустки за особливий характер праці, за шкідливі та важкі умови праці, а також соціальні відпустки, відповідно до вимог Закону України “Про відпустки ” , Постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 року №679 та ст. 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я.

 

2.3. Сторони домовилися:

 

2.3.1. Спрямовувати свою діяльність на створення умов для забез-печення стабільної та ефективної роботи закладів охорони здоров'я.

 

2.3.2. Повністю дотримуватися умов Галузевої Угоди, укладеною між Міністерством охорони здоров’я України та Центральним комі-тетом профспілки працівників охорони здоров’я України щодо до-тримання режиму праці та відпочинку, забезпечення зайнятості пра-цівників.

 

2.3.3. Трудові відносини будувати у відповідності до Законодавства України про працю, нормативних актів МОЗ України на засадах їх державного і договірного регулювання.

 

2.3.4. Вживати заходів щодо недопущення в закладах та установах охорони здоров'я необґрунтованих вивільнень працюючих з ініціативи роботодавця.

 

2.3.5. Спільно з керівниками закладів охорони здоров'я порушу-вати питання перед місцевими органами виконавчої влади про призу-пинення звільнення або про поетапне звільнення працівників при не-можливості їх подальшого працевлаштування (п.4.1.2 Галузевої Угоди між МОЗ України та ЦК Профспілки працівників охорони здоров’я України).

 

2.3.6. Співпрацювати з відповідними структурами державної слу-жби зайнятості населення, брати участь у розробці, реалізації, контролі за виконанням заходів щодо забезпечення зайнятості працівників галузі при їх вивільненні.

 

2.3.7. Упереджувати виникнення колективних трудових спорів, а у разі їх виникнення, вирішувати їх відповідно до Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) ”, прагнути до їх розв’язання шляхом взаємних консультацій, перегово-рів, використовуючи всі можливі для вирішення заходи, не заборонені законодавством.

 

2.3.8. Проводити моніторинг зайнятості працівників закладів охо-рони здоров'я області, які працюють на неповні посади та в режимі неповного робочого дня або тижня.

 

2.4. Обласний комітет профспілки зобов’язується:

 

2.4.1. Сприяти реалізації цієї Угоди та зниженню соціальної на-пруженості в трудових колективах.

 

2.4.2. Здійснювати контроль за забезпеченням встановленого зако-нодавством режиму праці, ефективним використанням матеріально-технічної бази медзакладів та зміцненням трудової дисципліни.

 

2.4.3. Проводити роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту серед вивільнюваних працівників.

 

2.4.4. Здійснювати контроль за дотриманням в закладах охорони здоров’я Законодавства про працю, оплату праці, режиму праці та ві-дпочинку працівників.

 

2.4.5. Співпрацювати з державними та господарськими органами по вирішенню соціально-економічних питань найманих працівників закладів охорони здоров’я області.

 

2.4.6. Представляти інтереси галузевої профспілки у Раді проф-спілок області, обласній державній адміністрації, органах державного управління та місцевого самоврядування, судових органах.

 

2.4.7. Надавати методичну та практичну допомогу профспілковим комітетам закладів охорони здоров’я по укладанню колективних до-говорів та розробці правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

2.4.8. Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним Законодавством.

Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до ст.42 КЗпП України.

 

2.4.9. Співпрацювати з обласним управлінням Державного депар-таменту нагляду за додержанням законодавства про працю Мінпраці України з питань усунення та попередження порушень зобов’язань колективних договорів, угод, вимог чинного законодавства щодо те-рмінів виплати заробітної плати з метою усунення таких порушень.

 

РОЗДІЛ III.

Нормування і оплата праці

 

3.1. Департамент охорони здоров’я зобов’язується:

 

 

3.1.1. Удосконалювати організацію і нормування праці, встановлю-вати та запроваджувати об’єктивні, технічно обґрунтовані для всіх категорій працівників норми праці, часу, обслуговування, нормативи, чисельність, які відповідали б досягнутому рівню техніки,технології, організації виробництва і праці та нормам, рекомендованих Міністер-ством охорони здоров’я України.

 

3.1.2. Здійснювати відповідні організаційні і практичні заходи щодо повного і своєчасного фінансування закладів охорони здоров’я по забезпеченню регулярної виплати заробітної плати працівникам охорони здоров’я у терміни, передбачені чинним законодавством і колективними договорами.

 

3.1.3. Проводити моніторинг стану виплати заробітної плати в за-кладах охорони здоров'я, аналізувати причини порушення термінів її виплати і нарахувань та вживати заходів щодо недопущення утворення заборгованості.

 

3.1.4. Запровадження змін та перегляд норм та оплати праці про-водити за погодженням з профспілковими комітетами медичних за-кладів і установ.

 

 

 

3.2. Департамент охорони здоров’я зобов’язує

керівників медичних закладів :

 

3.2.1. Забезпечити безумовне виконання в повному обсязі вимог Наказу МОЗ України № 308-519 від 05.10.2005р., щодо нарахування і виплати заробітної плати, доплат та надбавок за роботу в шкідливих умовах праці.

 

3.2.2.Забезпечити гласність всіх заходів щодо нормування та оплати праці, роз’яснення працівникам причин перегляду норм та оплати праці та умов застосування нових норм. Не допускати введення нових умов оплати праці, які погіршують діючі норми, або передбачають звуження пільг та гарантій (п.3.1.3 та п.3.2.6 Галузевої Угоди).

 

3.2.3. Перегляд норм праці здійснювати лише у зв’язку зі зміною умов, на які вони були розраховані(впровадження нової апаратури, техніки, технології і інших заходів, що забезпечують підвищення продуктивності праці).

 

3.2.4. Про запровадження нових норм чи зміну чинних норм праці повідомляти працівників не пізніше як за 2 місяці до їх запровадження.

 

3.2.5. Забезпечити в медичних закладах області гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, положень про пре-міювання, виплати винагород та інших заохочувальних і компенса-ційних виплат. Включити до складу тарифікаційних та атестаційних комісій представників виборних профспілкових органів(п.3.1.3, п.3.2.2 та п.3.2.8 Галузевої Угоди).

 

3.2.6. Згідно вимог Закону України від 23.09.2010року №2559-VI заробітну плату працівникам виплачувати не рідше від двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше від семи календарних днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Розмір заробітної плати за першу половину місяця повинен складати не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тари-фної ставки (посадового окладу) працівника.

 

3.2.7. В разі затримки виплати заробітної плати працівникам на вимогу профспілки надавати інформацію про наявність коштів на ра-хунках закладу охорони здоров'я(розділ II ст.21 Закону “Про проф-спілки, їх права та гарантії діяльності”).

 

3.2.8. Вживати заходів щодо своєчасної виплати заробітної плати за час відпусток та безумовного дотримання чинного законодавства з питань оплати праці в галузі за роботу в понадурочний на нічний час, у святкові та вихідні дні та інших випадках.

 

3.2.9. Для працівників госпрозрахункових підрозділів закладів охорони здоров'я застосовувати умови оплати праці, встановлені для працівників бюджетної сфери, як мінімальні гарантії. Виходячи з фі-нансових можливостей їх розмір може бути вищий ніж встановлено для бюджетної сфери.

 

3.2.10. У разі затримки виплати заробітної плати працівникам ме-дичних закладів і установ, нараховувати компенсацію втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати відповідно до вимог ст.34 Закону України “Про оплату праці ” в межах фонду заробітної плати.

 

3.2.11. Проводити індексацію заробітної плати у зв’язку із зрос-танням індексу споживчих цін у відповідності із Законом України “Про індексацію грошових доходів населення ”.

 

3.2.12. Не приймати в односторонньому порядку рішень, що змі-нюють встановлені в колективному договорі умови оплати праці.

 

3.2.13. Здійснювати спільний контроль за дотриманням в закладах охорони здоров’я вимог ст.11З КЗпП України щодо здійснення відповідної оплати в разі простою не з вини працівника не нижче 2/3 тарифної ставки за весь час простою,а також за час простою, коли ви-никла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я праців-ника або для людей, які його оточують, і навколишнього природнього середовища, не з його вини, із збереженням середнього заробітку.

 

3.2.14. Своєчасно складати штатний розпис і посадові оклади пра-цівникам згідно з діючими схемами на основі Єдиної Тарифної сітки і наказів МОЗ України.

 

3.2.15. Своєчасно вносити зміни в штатний розпис і уточнювати тарифікацію працівників охорони здоров’я у зв’язку із зміною освіти, присвоєння їм категорій за підсумками атестації, вченого ступеня, почесного звання.

 

3.2.16. Інформувати колектив про розміри фінансових надходжень (кошти державного бюджету, прибутків від господарської діяльності, цільові кошти установ, організацій, окремих осіб).

 

3.2.17.Надавати профспілковим комітетам статистичні дані щодо заробітної плати та інших соціальних виплат на безоплатній основі.

 

3.3. Обласний комітет профспілки

зобов’язується:

 

3.3.1. Представляти і захищати на всіх рівнях виконавчої влади інтереси працівників охорони здоров’я у сфері оплати праці,а також при розгляді трудових спорів по оплаті праці в КТС та в суді.

 

3.3.2. Регулярно контролювати розподіл та використання коштів фонду оплати праці, вносити пропозиції і вживати заходів до найбільш раціонального використання його для потреб трудових колективів медичних закладів.

 

3.3.3. Забезпечити реалізацію виборними органами профспілки своїх функцій згідно законодавства щодо контролю за виконанням колективних договорів та нормативних актів МОЗ України в частині оплати праці, встановлення доплат та надбавок.

В разі порушення чинного законодавства про оплату праці, ставити питання про притягнення до відповідальності винних посадових осіб.

 

3.3.4. Сприяти в наданні працівникам медзакладів необхідної кон-сультативної допомоги, та проводити роз’яснювальну роботу серед членів галузевої профспілки щодо питань оплати праці.

 

3.3.5. Домагатися своєчасної виплати зарплати працівникам за-кладів охорони здоров’я, використовуючи при цьому передбачені За-конодавством форми і засоби впливу на державні структури різних рівнів та першочергового спрямування на ці цілі виділених бюджет-них коштів.

 

3.3.6. Забезпечувати профспілкові комітети нормативними доку-ментами, документами з питань нормування і оплати праці, трудового законодавства, охорони праці, соціального забезпечення, юридичними консультаціями.

 

3.3.7. Зобов’язати голів профспілкових комітетів здійснювати пос-тійний контроль за своєчасним та правильним нарахуванням допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю і пологами, та своєчасністю виплати таких допомог.

 

РОЗДІЛ IV.

Охорона праці і здоров’я

 

4.1. Департамент охорони здоров’я зобов’язується:

 

4.1.1. Забезпечити дієвий контроль за розробкою та виконанням заходів, передбачених Угодою та колективними договорами закладів охорони здоров'я щодо створення здорових та безпечних умов праці, відповідно до вимог Законів України “Про охорону праці ”, “Про по-жежну безпеку ”, “про цивільну оборону ”, “Про дорожній рух ”, “Про захист населення від інфекційних хвороб ” та ін.

 

4.1.2. Здійснювати контроль у підвідомчих закладах охорони здо-ров’я області за дотриманням Законодавства про працю щодо трива-лості робочого часу та відпочинку.

 

4.1.3. Своєчасно забезпечувати заклади охорони здоров’я норма-тивними документами з охорони праці.

 

4.1.4. Аналізувати обставини нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань, інших ушкоджень здоров’я, пов’язаних з виконанням трудових обов’язків та вживати дієвих заходів щодо їх профілактики.

 

4.1.5. Продовжувати у встановленому порядку навчання та переві-рку знань правил і норм охорони праці керівниками закладів охорони здоров’я, їх заступниками та головами профспілкових комітетів.

 

4.1.6. Організовувати роботу з охорони праці в закладах охорони здоров’я області у відповідності до вимог Закону України “Про охо-рону праці ” та інших нормативних документів МОЗ України.

 

4.1.7. Здійснювати контроль і надавати методичну допомогу керів-никам лікувально-профілактичних закладів області в організації і проведенні атестації робочих місць за умовами праці.

 

4.2. Департамент охорони здоров’я зобов’язує

керівників медичних закладів:

 

4.2.1. Забезпечувати суворе дотримання посадовими особами та працівниками вимог Законів України “Про охорону праці ”,”Про за-гальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричи-нили втрату працездатності ”, нормативних актів з питань охорони праці, технологічних процесів, графіків планово-попереджувальних ремонтів устаткування, технічного обслуговування транспорту та ве-нтиляції.

 

4.2.2. Забезпечити працюючим медичним працівникам здорові та безпечні умови праці, зокрема: забезпечення їх належними санітарно-побутовими приміщеннями, необхідними засобами колективного та індивідуального захисту (спецодягом, спецвзуттям, респіраторами та ін.). Проводити профілактику виробничого травматизму та профза-хворювань.

Відповідно до вимог Закону України “Про охорону праці ” створити в закладах охорони здоров'я з чисельністю працюючих 50 і більше чоловік службу охорони праці.

 

4.2.3. Передбачити в колективних договорах закладів охорони здоров’я дотримання вимого положень чинного законодавства про працю щодо безкоштовної видачі лікувально-профілактичного харчу-вання, молока, мила, миючих та дезінфікуючих засобів.

 

4.2.4. Щоквартально проводити аналіз стану захворюваності ме-дичних працівників на інфекції, що передаються через кров, туберку-льоз та рівня їх захищеності від зараження при виконанні своїх про-фесійних обов’язків. Запровадити систему профілактичного щеплення медичних працівників, віднесених до груп ризику.

 

4.2.5. Щорічно вивчати стан заборгованості щодо відшкодування шкоди та одноразової допомоги потерпілим і сім’ям загиблих на ви-робництві і вживати заходів щодо їх погашення(розділ V п.5.4.6 Га-лузевої Угоди).

 

 

4.2.6. Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 1.08.1992р. № 442 організувати та забезпечити проведення атес-тації робочих місць за умовами праці один раз на 5 років. Атестацію провести до 1 серпня відповідного року(1997,2002,2007, 2012 і т.д.).

Не допускати порушення термінів і порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці.

 

4.2.7. Скласти перелік робіт, де через умови праці неможливо встановити перерву для відпочинку і харчування, та передбачити створення можливостей для прийняття їжі працівниками, зайнятими на таких роботах, не допускаючи відсутності обідньої перерви у пра-цівників, які повинні постійно перебувати на робочому місці

 

4.2.8. При підготовці та проведенні атестації робочих місць залу-чати представників профспілки закладів охорони здоров'я до складу комісії із проведення атестації робочих місць за умовами праці.

 

4.2.9. В обов’язковому порядку враховувати у розрахунках до кошторисів закладів охорони здоров'я окремим розділом видатків на охорону праці.

 

4.2.10. Забезпечити своєчасну розробку та виконання комплексних заходів по дотриманню нормативів охорони праці, безпеки і гігієни праці та виробничого середовища, створення безпечних і нешкідливих умов праці.

 

4.2.11. Щоквартально проводити аналіз виробничого травматизму і профзахворюваності.

Розробляти конкретні заходи щодо запобігання нещасних випа-дків та профзахворювань на виробництві.

 

4.2.12. При прийнятті на роботу ознайомлювати під розписку пра-цівника з умовами праці та наявністю на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, їх можливим впливом на здоров’я,а також правами та пільгами за роботу в таких умовах.

 

4.2.13. Своєчасно проводити повноцінні медичні огляди праців-ників галузі і забезпечити виконання рекомендацій заключних актів за результатами огляду.

Всі медичні заклади проводять медичні огляди працівників, які направляються із інших медзакладів безкоштовно.

 

4.2.14. Щоквартально проводити аналіз стану захворюваності пра-цівників медичних закладів з тимчасовою втратою працездатності по формі 23-ТН, приймати відповідні організаційні і практичні заходи по її зниженню.

 

4.2.15.За рахунок коштів медзакладу проводити навчання предста-вників профспілки з питань охорони праці, громадських інспекторів з охорони праці, надавати їм вільний від основної роботи час із збере-женням заробітної плати за час участі в перевірках стану безпеки,умов та охорони праці, розслідуванні нещасних випадків.

 

4.2.16.Забезпечити щорічне фінансування на охорону праці в ро-змірі 0,2% від загального фонду оплати праці.

 

4.2.17. Забезпечити обов’язкове страхування окремих категорій медичних працівників та інших осіб, на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини, гепатитів “Б” та “C” під час виконання ними професійних обов’язків (Постанова Кабміну № 1142 від 16.10.1998р).

 

4.2.18. Згідно з рекомендацією МОП проводити щорічно в 3-й де-каді квітня тиждень охорони праці з нагоди Всесвітнього Дня охорони праці.

4.2.19. Згідно чинного законодавства залучати представника ви-борного профспілкового органу до розслідування нещасних випадків та професійних захворювань в закладах охорони здоров’я області.

 

4.2.20. Проводити за участю профспілки навчання та перевірку знань з охорони праці керівників структурних підрозділів та спеціалістів, службові обов’язки яких пов’язані з організацією охорони праці та безпечного ведення робіт в закладах охорони здоров'я не рідше одного разу в 3 роки.

 

 

4.3. Обласний комітет профспілки зобов’язується:

 

4.3.1. Здійснювати контроль за дотриманням керівниками медза-кладів Законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов,забезпеченням працівників спецвзуттям, спецодягом, іншими засобами індивідуального та колективного захисту.

 

4.3.2. Встановити постійний контроль за виконанням вимог нор-мативних актів з охорони праці силами громадських інспекторів, ко-місій, представників профспілки з питань охорони праці.

 

4.3.3. Надавати практичну допомогу профспілковим організаціям, їх комісіям з охорони праці у здійсненні громадського контролю за додержанням роботодавцями Законодавства та інших нормативних актів з охорони праці,виконання колдоговорів з цих питань.

Забезпечувати виборні профспілкові органи закладів охорони здо-ров’я нормативними актами про охорону праці.

 

4.3.4. Організовувати навчання профспілкового активу, представ-ників профспілки з питань охорони праці по здійсненню громадського контролю за додержанням вимог законодавства про охорону праці.

 

4.3.5. Проводити щорічний аналіз даних щодо витрат по тимча-совій непрацездатності в закладах охорони здоров’я та розробляти заходи спрямовані на покращення здоров'я працівників.

 

4.3.6. Контролювати виконання положень генеральної, регіональ-ної та Галузевих угод, колективних договорів в частині охорони праці та своєчасно вносити державним органам управління і органам дер-жавного нагляду за охороною праці та умовами праці відповідні по-дання у разі систематичного порушення роботодавцем вимог зазна-чених угод та договорів.

 

4.3.7. Забезпечити участь членів виборних профспілкових ор-ганів:

4.3.7.1. у розслідуванні нещасних випадків, профзахворювань і аварій в медзакладах області;

4.3.7.2. у розгляді трудових конфліктів з приводу наявності чи відсутності виробничої ситуації, небезпечної для життя і здоров’я працівника, а також порушення роботодавцями Законодавства про охорону праці;

4.3.7.3. у роботі комісії по перевірці знань посадовими особами та працівниками нормативних актів з охорони праці;

4.3.7.4. у роботі семінарів і нарад з питань охорони праці.

 

4.3.8. Здійснювати постійний контроль за станом захворюваності працівників охорони здоров’я. Дане питання регулярно, не рідше 2-х разів на рік, заслуховувати на засіданнях президії обкому профспілки.

 

4.3.9.Приймати участь в атестації робочих місць працівників, об-стеженні санітарно-гігієнічних умов праці на робочих місцях, з метою усунення шкідливих та небезпечних умов праці, виявлених за ре-зультатами атестації, брати безпосередню участь та контролювати ре-алізацію відповідних заходів.

 

4.3.10. Спільно із роботодавцями розробляти та приймати в за-кладах охорони здоров'я систематичні заходи щодо протидії розпо-всюдженню ВІЛ / СНІДу та вірусних гепатитів “В” та “С” у виробни-чому середовищі.

 

4.3.11. Контролювати умови праці з метою створення здорових та безпечних умов праці, в яких виключена можливість випадкового зараження медичних працівників від ВІЛ-інфікованих громадян при наданні їм лікарської допомоги.

 

4.3.12. За участю Департаменту охорони здоров'я ОДА щорічно проводити конкурси серед закладів охорони здоров'я області (облас-них, міських та районних) на кращий кабінет з охорони праці.

 

 

 

РОЗДІЛ V.

Соціально-трудові пільги, гарантії, компенсації та задоволення духовних потреб працівників

 

5.1. Департамент охорони здоров’я зобов’язується:

 

5.1.1. Забезпечувати виконання встановлених Законодавством і даною Угодою мінімальних соціальних гарантій і пільг працівникам охорони здоров'я, не обмежувати права трудових колективів в роз-ширенні цих гарантій при укладанні колективних договорів, що пе-редбачають більш високий рівень їх соціальної захищеності порівня-но з діючим Законодавством за рахунок прибутку, що залишається після сплати податків та інших обов’язкових платежів.

 

5.1.2. Домагатися виконання діючого порядку пільгового забезпе-чення медпрацівників, що живуть і працюють в сільській місцевості і селищах безплатним житлом з опаленням і освітленням ( Закон Укра-їни “Про внесення змін до ст.77ч.1 п.”Ї” “Основ законодавства України про охорону здоров’я ” від 2.06.2005р.).

 

5.1.3. Вимагати від керівників медичних закладів своєчасного пе-рерахування внесків до пенсійного фонду, а також страхових внесків.

 

5.1.4. Сприяти керівникам закладів охорони здоров’я у вирішенні питань виділення земельних ділянок під індивідуальне житлове буді-вництво, зокрема що стосується молодих спеціалістів, направлених на роботу в сільську місцевість, та виділення їм довготермінового пільгового кредитування (10-20 років).

 

5.1.5. Забезпечувати проходження працівниками охорони здоров’я курсів по підвищенню кваліфікації не рідше 1 разу в п’ять років за рахунок бюджетних коштів.

 

5.1.6.Надавати право керівникам медичних закладів за рахунок економії фонду заробітної плати, позабюджетних надходжень, перед-бачати в своїх колективних договорах вищі,порівняно з чинним зако-нодавством, пільги та компенсації для своїх працівників.

 

5.1.7. Зобов’язати керівників лікувальних закладів при формуванні кошторисів видатків закласти кошти на оздоровлення працівників при наданні щорічної відпустки (п.5.11.Наказу МОЗ України № 308-519.2005р.) та коштів на оплату господарської частини путівок для літнього оздоровлення дітей працівників галузі.

 

5.1.8. Зобов’язати керівників закладів охорони здоров'я, спільно із виборними профспілковими органами розробити та затвердити по-рядок преміювання працівників охорони здоров'я відповідно до їх особистого внеску за результатами діяльності в межах фонду оплати праці.

 

5.2. Сторони домовилися:

 

5.2.1. Вживати заходів щодо забезпечення виконання встановлених законодавством гарантій і пільг працівникам та їх сім’ям, не об-межувати права трудових колективів щодо розширення цих гарантій за рахунок власних коштів закладів охорони здоров'я.

 

5.2.2. Здійснювати контроль за забезпеченням додаткової оплати праці працівникам закладів охорони здоров'я, зайнятих на важких ро-ботах із шкідливими і небезпечними умовами праці.

 

5.2.3. Сприяти забезпеченню працівників закладів охорони здоров'я путівками на санаторно-курортне лікування на пільгових умовах.

 

5.2.4. Вживати щороку заходів, спрямованих на проведення оздо-ровчої компанії серед дітей із залученням додаткових джерел фінан-сування (позабюджетних надходжень, профспілкового бюджету, ін.).

Максимально охоплювати оздоровчими заходами дітей, які потре-бують особливої соціальної уваги і підтримки відповідно до Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей ”.

 

5.2.5. Щорічно передбачати у розрахунках до кошторисів окремим розділом видатки на проведення культурно-масової, фізкультурної і оздоровчої роботи профспілкових комітетів закладів охорони здоров'я у розмірі не менше ніж 0,3% фонду оплати праці(відповідно до ст. 44 Закону України “Про профспілки, їх права та гарантії діяльності”).

 

5.2.6. Сприяти розвитку фізкультурно-спортивного руху в закладах охорони здоров'я, залучати до систематичних занять різними видами фізичної культури та масового спорту працівників та членів їх сімей.

5.2.7. Сприяти залученню до занять народною творчістю праців-ників і членів їх сімей, у тому числі на базі культурно-освітніх закладів та клубних формувань при закладах охорони здоров'я.

 

5.2.8. Право на пільги, компенсації за роботу в шкідливих і важких умовах праці та особливий характер праці визначається за ре-зультатами атестації робочих місць за умовами праці:

5.2.8.1. на пільгове пенсійне забезпечення згідно із Списком №1,2 виробництв, робіт, професій, посад, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003року № 36;

5.2.8.2. на щорічну додаткову відпустку згідно із списком виробництв, робіт, цехів, професій і посад, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997року № 1290;

5.2.8.3. сприяти забезпеченню медичних і фармацевтичних працівників, які працюють і проживають в сільській місцевості та се-лищах (ст.77”Ї” Закону України від 19.11.1992р.”Основи законодав-ства про охорону здоров'я ”) безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм.

 

 

 

 

5.3.Обласний комітет профспілки зобов’язується:

 

5.3.1. Забезпечувати контроль за дотриманням в закладах охорони здоров’я трудового, пенсійного, житлового Законодавства та Зако-нодавства, що регулює соціальне страхування.

 

5.3.2. Захищати правові, соціальні та професійні інтереси членів профспілки на основі чинного Законодавства та відповідно до цієї Угоди.

 

5.3.3. Здійснювати через виборні профспілкові органи контроль за своєчасним направленням до робочих органів відділень Фонду со-ціального страхування з тимчасової втрати працездатності заяв-розрахунків про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення. Проводити щоквартально аналіз використання коштів Фонду в закладах охорони здоров'я.

 

5.3.4. Направляти діяльність профспілкових комітетів на забез-печення гарантій зайнятості і попередження безробіття працівників охорони здоров’я.

 

5.3.5. Сприяти департаменту охорони здоров’я в реалізації соці-альних гарантій, пільг, компенсацій, зниженню соціальної напруги в трудових колективах, удосконаленню виробничих відносин, зміцнен-ню трудової дисципліни.

 

5.3.6. Надавати необхідну одноразову матеріальну допомогу чле-нам профспілки за рахунок коштів профспілкового бюджету за осо-бистою заявою працівника і клопотанням профспілкового комітету медзакладу.

 

5.3.7. Надавати безкоштовну консультативну та юридичну допо-могу членам профспілки з питань соціальних гарантій,пільг та ком-пенсацій.

 

5.3.8. Провести аналіз та виявити найактуальніші проблеми та найуразливіші групи працівників, які потребують захисту (малозабе-зпечені та багатодітні сім’ї, інваліди, пенсіонери, молодь, тощо).

 

5.3.9. Активно виконувати програми культурно-мистецького та фізкультурно-спортивного спрямування.

 

5.3.10. Сприяти реалізації державної політики щодо формування здорового способу життя серед працівників закладів охорони здоров'я.

Брати участь в організації:

- Фестивалів аматорської творчості та реалізації інших культурно-мистецьких проектів;

- Огляді роботи профспілкових комітетів і трудових колективів на кращу організацію літнього оздоровлення і відпочинку дітей;

- Фізкультурно-масових, спортивних заходах (всеукраїнських, га-лузевих та регіональних спартакіадах, змаганнях з видів спорту) серед працівників закладів охорони здоров'я, членів їх сімей та проводити власні фізкультурно-масові, спортивні заходи в за-кладах охорони здоров'я.

 

5.3.11. Здійснювати громадський контроль за умовами навчання та проживання студентської молоді, сприяти їх працевлаштуванню, створення належних умов для її адаптації у трудових колективах, під-вищення кваліфікації та професійної майстерності, задоволення її ку-льтурно-освітніх, соціально-економічних, житлово-побутових та оздоровчих потреб.

 

 

РОЗДІЛ VI

Гарантії діяльності профспілкових організацій

 

Департамент охорони здоров’я зобов’язує

керівників медичних закладів:

 

6.1. Забезпечувати реалізацію прав та гарантій діяльності проф-спілок, встановлених чинним законодавством, не допускати втручання в діяльність, обмеження прав профспілок або перешкоджання їх здійсненню.

 

6.2. Надавати для проведення зборів (конференцій) працівників мед закладів приміщення з усім необхідним обладнанням, засобами зв’язку, опаленням, освітленням та прибиранням.

 

6.3. За наявності письмових заяв працівників,які є членами профспілки, щомісячно і безоплатно перераховувати на рахунок профспілки членські профспілкові внески із заробітної плати праців-ників та студентських стипендій в розмірі відповідно 1 % і 0,5%.

 

6.4. Надавати обкому профспілки всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цієї Угоди, сприяти реалізації права профспі-лки по захисту трудових і соціально-економічних інтересів праців-ників.

 

6.5. Надавати профорганам медичних закладів приміщення, споруди для ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи, а також для розміщення профспілкової інфор-мації.

 

6.6. Надавати головам та членам виборних профспілкових орга-нів, не звільнених від своєї виробничої роботи, вільний від основної роботи час із збереженням середнього заробітку для виконання ними громадських обов’язків в інтересах свого колективу, не менше 4-х го-дин на тиждень.

 

6.7. На принципах соціального партнерства проводити зустрічі, консультації, інформувати профспілкову сторону про плани і напря-мки розвитку лікувальних закладів.

 

6.8. Розглядати протягом 7 днів вимоги і подання профспілко-вого комітету щодо усунення порушень законодавства про працю та колективного договору, невідкладно вживати заходів до їх усунення.

 

6.9. На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів лікувальних закладів, нада-вати додатково оплачувану відпустку тривалістю 6 календарних днів на рік.

 

РОЗДІЛ VII.

Соціальне партнерство

 

7.1. В умовах ринкової економіки договірне регулювання соціа-льно-економічних відносин є об’єктивною необхідністю і будується на принципах соціального партнерства.

 

7.2. Основними формами реалізації соціального партнерства ви-знаються колективні договори,консультації та співробітництво сторін, а також розв’язання конфліктних ситуацій на основі трудового арбітражу, посередництва та примирення згідно з Законодавством.

 

7.3. Зосереджувати свої зусилля і здійснювати конкретні дії, спрямовані насамперед на створення умов для продуктивної праці, стабілізації фінансово-економічного стану та підвищення життєвого рівня працівників закладів охорони здоров’я.

 

7.4. Спірні питання, що виникають під час реалізації цієї Угоди, розв’язувати шляхом проведення попередніх консультацій і перего-ворів.

 

7.5. Обласному комітету профспілки надавати практичну допомогу керівникам медичних закладів, профспілковим комітетам щодо організації ведення переговорів та укладання колективних договорів.

 

7.6. При умові безумовного виконання даної Угоди Профспілка утримується від акцій протесту.

 

7.7. Сторони звертатимуться до місцевих та вищих державних ор-ганів законодавчої, виконавчої та представницької влади з пропози-ціями щодо реалізації окремих соціально-економічних проблем, ви-рішення яких не входить до їх компетенції.

 

7.8. Сторони взаємно інформують одна одну про рішення та пос-танови,що приймаються однією стороною з питань, що включені до даної Угоди.

 

7.9. Практикувати проведення спільних засідань колегій Депар-таменту охорони здоров’я, санепідслужби та Президії обласного ко-мітету профспілки з питань стабілізації роботи галузі, умов та оплати праці, соціального забезпечення студентів.

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ VIII.

Контроль і відповідальність Сторін за виконання Угоди

 

8.1. Департамент охорони здоров’я та обласний комітет проф-спілки доводять зміст даної Угоди до відома керівників підпорядко-ваних закладів охорони здоров’я протягом 1 місяця з дня підписання.

 

8.2. Контроль за виконанням цієї Угоди здійснюється безпосере-дньо Сторонами, що її уклали або уповноваженими ними представ-никами у порядку, який визначається Сторонами Угоди.

 

8.3. Зміни і доповнення до цієї Угоди вносяться після попередніх переговорів за взаємною згодою.

 

8.4. Окремі положення цієї Угоди тлумачити спільно.

 

8.5. В разі невиконання окремих положень Угоди однієї із Сторін, вона здійснює додаткові заходи щодо реалізації цих положень, про що інформує іншу Сторону.

 

8.6. Кожна із Сторін що півроку аналізує хід виконання Угоди.

 

8.7. Звіт про виконання Угоди розглядається щорічно на спіль-ному засіданні Колегії Департаменту охорони здоров’я та Пленуму обласного комітету профспілки.

 

8.8. За невиконання положень даної Угоди посадові особи несуть відповідальність відповідно до чинного Законодавства.

 

8.9. Хід виконання Угоди та досягнені результати обидві Сто-рони висвітлюють на сторінках газети “Пульс профспілки ” та в інших засобах масової інформації.

 

 

8.10. У випадках реорганізації Департаменту охорони здоров’я або обласного комітету профспілки зобов’язання Сторін, що визначені Угодою, виконують їх правонаступники.

 

8.11. Угоду підписано в 2-х примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.

Угоду підписали:

 

Начальник Департаменту Голова Івано-Франківської

охорони здоров'я обласної організації профспілки

Івано-Франківської ОДА працівників охорони здоров'я

України

 

Р. Мельник Н. Бирчак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В даній Угоді пронумеровано і прошнуровано 30 сторінок