Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

Виборні органи

Вищим керівним органом обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я (далі  " Облпрофорганізація") є конференція. 

Профспілкова конференція формує відповідні виборні органи: обласний комітет (Пленум), який керує роботою “Облпрофорганізації” між конференціями. Для рішення організаційних та поточних питань обирається Президія у складі Голови та її членів. 

Кількісний склад і порядок формування виборних профспілкових органів визначається конференцією.

Формування вищих органів Профспілки може здійснюватись також шляхом прямого делегування первинними, територіальними організаціями профспілки в порядку встановленому Центральним комітетом Профспілки. 

Норма представництва та порядок виборів делегатів на конференцію встановлюється обласним комітетом (Пленумом).

Голова “Облпрофорганізації” є делегатом конференції за посадою.

Рішення про дату скликання та порядок денний оголошується не пізніше ніж за один місяць до конференції.

Конференція “Облпрофорганізації” обирає ревізійну і мандатну комісії, оприділяє форму голосування (таємне або відкрите).

Обласному комітету “Облпрофорганізації” надається право додаткового укладання виробничих угод із фахівцями для виконання конкретних програм.

Вибори голови “Облпрофорганізації” проводяться безпосередньо на конференції або за її рішенням відповідним органом профспілки. В разі обрання на конференції він одночасно стає головою обласного комітету та очолює Президію.

Вибори керівних органів “Облпрофорганізації”, в тому числі Голови “Облпрофорганізації” проводяться на Конференції один раз в п’ять років.

Звільнення керівників профспілкових органів за порушення Статуту, неналежне виконання ними посадових обов’язків проводиться до норм трудового законодавства за рішенням органу профспілки, який їх обрав.

Рішення про дострокові вибори профспілкового органу проводиться на термін повноважень виборного органу, що залишився на вимогу не менше як 1/3 членів профспілки профорганізації або за пропозицією вищого профспілкового органу.

Рішення конференції, засідань обласного комітету “Облпрофорганізації”, Президії приймається більшістю голосів від кількості присутніх, які брали участь в голосуванні.

Профспілкові збори, засідання обласного комітету “Облпрофорганізації” та його Президії – правомочні при участі в них більше половини членів Профспілкової організації, членів обласного комітету “Облпрофорганізації”, Президії, а профспілкова конференція – правомочні при участі в них не менше 2/3 делегатів.

Пленум обласного комітету “Облпрофорганізації” скликається по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік та визначають періодичність засідань Президії обласного комітету “Облпрофорганізації”, Ради голів (не рідше одного разу у квартал).

Обласний комітет “Облпрофорганізації” може створювати постійні і тимчасові комісії, секції, визначає їх функції та повноваження, затверджує Положення про них.

Зміна відомчої належності, власника або уповноваженого ним органу, організаційно-правової форми або реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення підприємства, установи, організації) не можуть бути підставою для ліквідації профспілкової організації, зміни її належності до профспілки або припинення діяльності.