Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

Приймальня

показати всі / сховати всі

fold faq

З 1989 р. і донині працюю медсестрою амбулаторії. Маю двох дітей, 1991 і 1996 р. народження. За весь період роботи не використовувала додаткової оплачуваної відпустки на дітей, що надається матері двох або більше дітей віком до 15 років. Чи маю право тепер використати додаткові відпустки за попередні роки (якої тривалості) і чи зобов'язаний керівник надати таку відпустку, якщо одній дитині нині вже виповнилося 15 років

Відповідь. З 1 січня 1997 р., тобто з Дати набрання чинності Законом України "Про відпустки", відповідно до ч.1 ст.19 цього Закону жінці, яка працювала і мала двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, на її бажання щороку надавалася додаткова оплачувана відпустка три­валістю п'ять календарних днів без урахування вихідних, що не включа­лися до загальної тривалості щоріч­ної відпустки.

З березня 2003 р., з дати набрання чинності Законом України від 06.02.2003 р. №490-ІУ "Про вне­сення змін до деяких законодавчих актів України стосовно відпусток", жінці, яка працює і має двох і більше дітей віком до 15 років, надається щороку додаткова оплачувана від­пустка тривалістю сім календарних днів без урахування святкових і не­робочих днів (ст.73 КЗпП).

Ця відпустка є соціальною і не нале­жить до виду щорічних відпусток, тому надається в будь-який час упродовж календарного року незалежно від від­працьованого часу і дати народження дитини до чи після цієї дати.

Чинним законодавством не перед­бачено терміну давності, після якого працівники, які мають дітей, утрача­ють право на додаткову відпустку. Якщо працівник з якихось причин не скористався своїм правом на таку відпустку впродовж календарного року або за кілька попередніх років, він має право використати її, а в разі звільнення, незалежно від підстав, йому має бути виплачено компенса­цію за всі невикористані дні відпус­ток, як це передбачено ст.24 Закону України "Про відпустки".

Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, надаються понад що­річні відпустки, передбачені ст.6, 7 і 8 цього Закону, а також понад щорічні відпустки, встановлені іншими зако­нами та нормативно-правовими ак­тами, і переносяться на інший період або продовжуються в порядку/визна­ченому ст.11 цього Закону (ч.б ст.20 Закону України "Про відпустки").

Отже, якщо дописувачка не ско­ристалася своїм правом на додат­кову соціальну відпустку, то має право її використати починаючи з 1998 до 2002 р. тривалістю по п'ять календарних днів за кожен рік, а з 2003 до 2006 (рік виповнення стар­шій дитині 15 років) — по сім кален­дарних днів за кожен рік, а в разі звільнення їй має бути виплачена компенсація за всі невикористані дні цієї відпустки.

fold faq

Чи визначено чинним законодавством строки для виплати заробітної плати?


Відповідно до ст.115 Кодексу законів про працю заробітна  плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на  місяць  через  проміжок  часу,  що  не  перевищує  шістнадцяти календарних днів.  При цьому в разі,  коли день виплати заробітної плати   збігається  з  вихідним,  святковим  або  неробочим  днем, заробітна плата виплачується напередодні. 

fold faq

Адміністрація підприємства планує запровадити систему штрафних санкцій за кожні п'ять хвилин запізнення на роботу. Чи законні такі дії?


На сьогодні чинним законодавством не передбачено застосування фінансових санкцій за запізнення працівника на роботу.
Однак необхідно  пам'ятати,  що відповідно до Кодексу законів про працю України (КЗпП), а саме - до статті 139, одним із   головних   обов'язків  працівника  є  додержання  трудової  і технологічної дисципліни.
У статті 147  КЗпП  України зазначено,  що  за порушення  трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один із таких заходів:

  1. догана,
  2. звільнення.

До застосування   дисциплінарного   стягнення   адміністрація підприємства  повинна  зажадати  від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.При обранні  виду  стягнення  повинні  враховуватися  ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода,  обставини, за яких вчинено проступок, і попередня робота працівника.  За кожне порушення трудової дисципліни може бути  застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.Зокрема, за   запізнення   на   роботу  без  поважних  причин працівнику  виноситься  догана.  А  за  систематичне   невиконання працівником  без  поважних причин обов'язків,  покладених на нього трудовим   договором   або   правилами   внутрішнього    трудового розпорядку,  якщо  до  працівника  раніше  застосовувалися  заходи дисциплінарного  чи  громадського  стягнення,   його   може   бути звільнено.